Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP HẢI DƯƠNG DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG SỞ HỮU

Thứ 4, 19/12/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương
Địa chỉ: Số 75 phố Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Ngành nghề kinh doanh: Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác; Kinh doanh dịch vụ viễn thông ...
Vốn điều lệ: 14.130.000.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 12.500 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 692.370 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 692.370 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 20/12/2018 đến 15h30 ngày 10/01/2019
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục Đơn đăng ký và danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 15/01/2019
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08h30 ngày 17/01/2019
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/01/2019 đến 16 giờ ngày 24/01/2019
Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 22/01/2019 đến ngày 24/01/2019
File đính kèm:

1. Quy che ban dau gia co phan_CTCP Truyen hinh cap Hai Duong.doc

2. Ban CBTT.pdf

3. QD 4342 QD-UBND phe duyet phuong an thoai von.pdf

4. Xac nhan co phan.pdf

5. GCN DKDN.pdf

6. Dieu le to chuc va hoat dong.pdf

7. BCTC 6 thang 2018.pdf

8.1 BCTC 2017.pdf

8.2 BCTC tu 01.01.2016 den 31.05.2016.pdf

8.3 BCTC tu 01.06.2016 den 31.12.2016.pdf

Phu luc Don dang ky va Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Theo VCBS