Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH ĐIỆN LỰC

Thứ 2, 29/07/2019

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Tài chính cổ phần Điện lực
Địa chỉ: Tầng 14, 15, & 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội). Chi tiết: Huy động vốn; Nhận tiền gửi của tổ chức; ...
Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 13.480 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    18.750.000 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    18.750.000 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/07/2019 đến 15h30 ngày 16/08/2019
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/08/2019
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    08h30 ngày 23/08/2019
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 24/08/2019 đến 16 giờ ngày 30/08/2019
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 27/08/2019 đến ngày 30/08/2019
File đính kèm:

1. Quy che ban dau gia co phan Cong ty Tai chinh co phan Dien luc.doc

2. QD 852 phe duyet de an tong the.pdf

3. CV 266 phe duyet danh muc thoai von.pdf

4. Ban CBTT thoai von EVN tai EVNFC.pdf

5. QD239 ve phe duyet phuong an chuyen nhuong von.pdf

6. Giay XN so huu co phan.pdf

7.1.BCTC nam 2017.pdf

7.2. BCTC nam 2018.pdf

7.3. BCTC quy I 2019.pdf

Cac mau don tham du dau gia.doc

Phu luc danh sach cac dai ly dau gia.doc

Theo HNX