Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV MUỐI VIỆT NAM

Thứ 2, 05/04/2021

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam

Địa chỉ: Số 5 - 7 Hàng Gà, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh muối; Bán buôn gạo

Vốn điều lệ dự kiến: 43.691.200.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá

Tính chất phiên: Cổ phần hóa DNNN (IPO)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 21.300 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.279.392 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 11/03/2021 đến 15h30 ngày 05/04/2021

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/04/2021

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 12/04/2021

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 12/04/2021 đến 16 giờ ngày 20/04/2021

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 13/04/2021 đến ngày 16/04/2021

File đính kèm:

1. Quy che dau gia.doc

2.1. QD Phe duyet phuong an co phan hoa - Tieng Viet.pdf

2.2. QD Phe duyet sua doi bo sung Phuong an co phan hoa - Tieng Viet.pdf

3. Phuong an co phan hoa.pdf

4. Phe duyet gia tri doanh nghiep.pdf

5. Du thao dieu le Cong ty co phan.pdf

6. Ban cong bo thong tin - Tieng Viet.pdf

7. QD ve viec dieu chinh so luong co phan chao ban cong khai.pdf

8. Cong van phe duyet phuong an su dung dat cac tinh thanh pho.pdf

9.1 BCTC 2018.pdf

9.2 BCTC 2019.pdf

9.3 BCTC 2020.pdf

Theo VCBS