Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ

Thứ 3, 27/11/2018

1.    Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Giấy Việt Nam - Công ty TNHH
2.    Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Giấy Việt Trì
3.    Địa chỉ: Đường Sông Thao, Phường Bến Gót, TP Việt Trì, Phú Thọ
4.    Vốn điều lệ: 73.450.000.000 đồng
5.    Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.130.050  cổ phần
6.    Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 11 NĐT
                   Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 11 NĐT
7.    Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 6.390.250 cổ phần
                   Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 6.390.250 CP
8.    Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/11/2018
9.    Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 30/11/2018

Theo VCBS