Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Thứ 5, 09/11/2017

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

- Địa chỉ: Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

- Vốn điều lệ: 14.514.534.290.000 đồng

- Số lượng cổ phần chào bán: 48.333.400 cổ phần (tương ứng 3,33% vốn điều lệ của Vinamilk), mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm chào bán: 151.200 đồng/cổ phần

- Hình thức bán cổ phần: Chào bán cạnh tranh để lựa chọn nhà đầu tư trúng giá tiến hành giao dịch thỏa thuận thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

- Số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần: 19 (mười chín) nhà đầu tư. Trong đó:

+ Tổ chức nước ngoài: 06 (sáu) nhà đầu tư

+ Cá nhân nước ngoài: 0

+ Tổ chức trong nước: 05 (năm) nhà đầu tư

+ Cá nhân trong nước: 08 (tám) nhà đầu tư

- Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: 73.843.400 cổ phần (tương ứng 153% tổng số lượng cổ phần chào bán)

- Thời gian tổ chức chào bán: 14h30 ngày 10/11/2017

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu đính kèm

Trân trọng thông báo!

Theo VCBS