Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH SỞ HỮU

Thứ 2, 26/02/2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH SỞ HỮU

Ngày đấu giá:     26/02/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần:       Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Binh

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần:   Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:              1.603.000 cổ phần

Mệnh giá:            10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm:   12.100 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá:   6 NĐT

+ Tổ chức:           4 NĐT

+ Cá nhân:           2 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:  7.763.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:   6 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ:  7.763.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất:               1.603.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất:            1.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất:    40.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất:  12.100 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất:     40.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất:   27.200 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân:  33.069 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá:   2 NĐT

+ Tổ chức:           2 NĐT

+ Cá nhân:           0 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được:             1.603.000 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:            0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được:   53.009.600.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:               Từ ngày 27/02/2018 đến 16h ngày 08/03/2018

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:  Từ ngày 28/02/2018 đến ngày 05/03/2018

Theo HNX

 

 

 

 

 

Theo VEF