Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TẠI CTCP KHU CÔNG NGHIỆP ĐỊNH QUÁN

Thứ 3, 24/07/2018

Căn cứ theo Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Định Quán thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 08/2018/QĐ-VCBS-TVDN. Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam thông báo về kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Cồ phẩn Phát triển Khu Công nghiệp tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Định Quánnhư sau:

1. Tên Tổ chức chào bán cổ phần (chủ sở hữu): Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp

Địa chỉ: Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

2. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Định Quán

Địa chỉ: Khu công nghiệp Định Quán, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

3. Vốn điều lệ: 33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ đồng)

4. Số lượng cổ phần chào bán: 2.668.132 cổ phần

5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 02 NĐT

Trong đó:

Tổ chức trong nước: 01 NĐT                                  Cá nhân trong ngước: 01 NĐT

Tổ chức ngoài nước: 0 NĐT                                Cá nhân ngoài ngước: 0 NĐT

6. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.900.000 cổ phần

Trong đó:

Tổ chức trong nước: 1.700.000 NĐT                    Cá nhân trong nước: 1.200.000 NĐT

Tổ chức ngoài nước: 0 NĐT                               Cá nhân ngoài ngước: 0 NĐT

7. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/08/2018 tại Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương VN – CN.HCM

Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 16/08/2018 tại Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương VN – CN.HCM

Theo VCBS