Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Cảng Nha Trang do UBND tỉnh Khánh Hòa sở hữu

Thứ 3, 11/09/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: UBND tỉnh Khánh Hòa
Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Cảng Nha Trang
Địa chỉ: 05 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Ngành nghề kinh doanh: Bốc xếp hàng hóa, Kho bãi và lưu giữ hàng hóa, Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, ...
Vốn điều lệ: 245.390.490.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 11.900 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:     1.570.809 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     1.570.809 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h00 ngày 10/09/2018 đến 15h30 ngày 02/10/2018
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:     Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/10/2018
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:     10 giờ 00 phút ngày 09/10/2018
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:     Từ ngày 10/10/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/10/2018
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:     Từ ngày 12/10/2018 đến ngày 16/10/2018
File đính kèm:

1. Quy che ban dau gia co phan_CTCP Cang Nha Trang.doc

2. Ban cong bo TT chuyen nhuong von UBND KH.PDF

3. QD phe duyet gia khoi diem va phuong an_ chuyen nhuong von NN tai CTCP Cang Nha Trang.pdf

4. Cong van xac nhan cp tu do chuyen nhuong.pdf

5. BAO CAO TAI CHINH 31.12.2016 cang NT_signed.pdf

6. BCTC kiem toan AC 2017 cangNT-signed.pdf

7. BCTC Ban nien 2018 Cty CP Cang Nha Trang sined.pdf

Don dang ky dau gia.zip

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

 

Theo VCBS