Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

Thứ 6, 18/01/2019

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 161 đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ công ích; Hoạt động xây lắp, sản xuất và kinh doanh các mặt hàng, thiết bị dịch vụ về môi trường, điện, cây xanh, ...
Vốn điều lệ: 164.383.820.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.642 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    4.858.600 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    4.858.600 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 18/01/2019 đến 15h30 ngày 15/02/2019
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/02/2019
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08h30 ngày 22/02/2019
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/02/2019 đến 16 giờ ngày 01/03/2019
Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 26/02/2019 đến ngày 01/03/2019
File đính kèm:

1. Quy che ban dau gia co phan_CTCP MTDT Ha Tinh.doc

2. Ban CBTT HTU ban dau gia 2019.pdf

3. QD phe duyet Phuong an va Gia tri CP.pdf

4. Xac nhan SHCP.pdf

5. BCTC Kiem toan 2016 HTU.pdf

6. BCTC Kiem toan 2017 HTU.pdf

7. HTU BCTC Quy III 2018.pdf

8. Dieu le HTU.pdf

9. GCN DKKD HTU.pdf

Mau don tham du dau gia.doc

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Theo VCBS