Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Lilama 18

Thứ 3, 12/02/2019

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Lilama 18
Địa chỉ: Số 9 - 19 Hồ Tùng Mậu, quận 1, phường Nguyễn Thái Bình, TP. Hồ Chí Minh
Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình công nghiệp ...
Vốn điều lệ thực góp: 93.886.820.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 42.350 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    1.408.730 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    0 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h00 ngày 01/02/2019 đến 15h30 ngày 01/03/2019
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/03/2019
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    08h30 ngày 08/03/2019
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 09/03/2019 đến 16 giờ ngày 15/03/2019
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 12/03/2019 đến ngày 15/03/2019
File đính kèm:

1. Quy che dau gia_CTCP Lilama 18.doc

2. BCB_LM8.pdf

3.1. CV 1107_BXD.PDF

3.2. CV68_BXD-QLDN.pdf

4. NQ HDQT 35.pdf

5.1. Giay DKKD_Lilama.PDF

5.2. Dieu le_Lilama.PDF

6.1. Giay DKKD_LM8.pdf

6.2. Dieule_LM8.pdf

7. Xac nhan SH CP_LM8.pdf

8. Chung nhan chao ban_LM8.pdf

9. CV xac nhan gia khoi diem dau gia cp LM8.PDF

Cac mau don tham du dau gia.docx

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Theo HNX