Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xi Măng Phú Thọ do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ sở hữu

Thứ 3, 02/10/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ
Địa chỉ: Khu 12 - Thị trấn Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh xi măng; Clinker thương phẩm ...
Vốn điều lệ: 125.000.000.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    2.295.000 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    2.295.000 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h00 ngày 02/10/2018 đến 15h30 ngày 22/10/2018
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/10/2018
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    08h30 ngày 29/10/2018
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 30/10/2018 đến 16 giờ ngày 05/11/2018
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 05/11/2018
File đính kèm:

1.1. Quy che dau gia cp CTCP Xi mang Phu Tho.doc

2.2. Ban CBTT.pdf

3.3. QD phe duyet PA.pdf

4.4. QD phe duyet gia khoi diem.pdf

5.5. CV xac nhan cp tu do chuyen nhuong.pdf

6.6. BCTC ban nien nam 2018.pdf

7.7. BCTC nam 2017.pdf

8.Don dang ky dau gia.zip

9.Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Theo VCBS

Tin mới cập nhật:

Các bài viết khác: