Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An

Thứ 2, 01/04/2019

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An

Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông

Ngành nghề kinh doanh: Trồng, chế biến cà phê

Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 16.136.900.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 25.600 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.343.505 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.343.505 cổ phần

Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/03/2019 đến 15h30 ngày 19/04/2019 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/04/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 10h00 ngày 26/04/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/05/2019 đến 16 giờ ngày 11/05/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 03/05/2019 đến ngày 07/05/2019

File đính kèm:

0. Quy che dau gia co phan.doc

1.1. Ban CBTT IPO - Thuan An.pdf

1.2. Ban CBTT IPO - Thuan An - Tieng Anh.pdf

2. Cac QD phe duyet phuong an CPH.pdf

3. QD phe duyet PA su dung dat.pdf

4. Phuong an CPH.pdf

5.1. BCTC 6 thang 2018.pdf

5.2. BCTC KT 1.1.2018-31.5.2018.pdf

5.3. BCTC KT 2017.pdf

5.4. BCTC KT 2016.pdf

5.5. BCTC KT 2015.pdf

6. Du thao Dieu le CTCP - Thuan An.pdf

7. Cac QD ve Gia tri DN.pdf

Don dang ky tham gia mua co phan.doc

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An

Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông

Ngành nghề kinh doanh: Trồng, chế biến cà phê

Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 16.136.900.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 25.600 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.343.505 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.343.505 cổ phần

Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/03/2019 đến 15h30 ngày 19/04/2019 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/04/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 10h00 ngày 26/04/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/05/2019 đến 16 giờ ngày 11/05/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 03/05/2019 đến ngày 07/05/2019

File đính kèm:

0. Quy che dau gia co phan.doc

1.1. Ban CBTT IPO - Thuan An.pdf

1.2. Ban CBTT IPO - Thuan An - Tieng Anh.pdf

2. Cac QD phe duyet phuong an CPH.pdf

3. QD phe duyet PA su dung dat.pdf

4. Phuong an CPH.pdf

5.1. BCTC 6 thang 2018.pdf

5.2. BCTC KT 1.1.2018-31.5.2018.pdf

5.3. BCTC KT 2017.pdf

5.4. BCTC KT 2016.pdf

5.5. BCTC KT 2015.pdf

6. Du thao Dieu le CTCP - Thuan An.pdf

7. Cac QD ve Gia tri DN.pdf

Don dang ky tham gia mua co phan.doc

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Theo HNX