Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Quân đội do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam sở hữu

Thứ 3, 18/09/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Quân đội
Địa chỉ: Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ...
Vốn điều lệ thực góp: 21.604.513.810.000 đồng (Hai mươi mốt nghìn sáu trăm linh tư tỷ năm trăm mười ba triệu tám trăm mười nghìn đồng)
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 19.641 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 53.400.000 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 18/09/2018 đến 15h30 ngày 08/10/2018
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11/10/2018
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 15h30 ngày 15/10/2018
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/10/2018 đến 16 giờ ngày 22/10/2018
Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 17/10/2018 đến ngày 22/10/2018
File đính kèm:

1. Quy che ban dau gia co phan_Ngan hang TMCP Quan doi.doc

10. Dieu le cua MB.pdf

11. Dieu le cua VCB.pdf

2. Cong van 2706 chap thuan viec thoai von cua NHNN.pdf

3. Giay chung nhan 48 chao ban co phieu MB do UBCKNN cap.pdf

4. Ban cao bach chao ban MB.pdf

5. Nqhi quyet 291 phe duyet chao ban ra CC phan VDT cua VCB tai MB.pdf

6. Giay DKKD cua MBB.pdf

7. Giay DKKD cua VCB_Giay phep DKKD lan 12_moi nhat.pdf

8.1. Bao cao tai chinh hop nhat nam 2016 da KT cua MB.pdf

8.2. Bao cao tai chinh rieng le nam 2016 da KT cua MB.pdf

8.3. Bao cao tai chinh hop nhat nam 2017 da KT cua MB.pdf

8.4. Bao cao tai chinh rieng le nam 2017 da KT cua MB.pdf

8.5. Bao cao tai chinh hop nhat 30.06.2018 da soat xet cua MB.pdf

8.6. Bao cao tai chinh rieng le 30.06.2018 da soat xet cua MB.pdf

9. Xac nhan so huu co phan MB cua VCB do MB phat hanh.pdf

Don dang ky dau gia.zip

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Theo VCBS