Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sở hữu

Thứ 2, 01/04/2019

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

Địa chỉ: 2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, ...

Vốn điều lệ thực góp: 3.080.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 20.100 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 15.121.635 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: Căn cứ Quy chế bán đấu giá cổ phần của  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương do Ngân hàng TMCP  Công thương Việt Nam sở hữu

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
 
+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 22/03/2019 đến 15h30 ngày 11/04/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:
    
Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/04/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 19/04/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:
    
Từ ngày 20/04/2019 đến 16 giờ ngày 26/04/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:
    
Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 26/04/2019

File đính kèm:

1. Quy che dau gia_SaigonBank.doc

2. Ban cao bach.pdf

3. NQ HDQT vv thoai von tai SGB.pdf

4. Giay chung nhan chao ban.pdf

5. Giay CNDKDN.pdf

6. CV xac nhan so luong cp.pdf

7.1 BCTC hop nhat Quy 4.2018.pdf

7.2 BCTC rieng Quy 4.2018.pdf

7.3 BCTC hop nhat kiem toan 2017.pdf

7.4 BCTC rieng da kiem toan 2017.pdf

7.5 BCTC hop nhat da kiem toan nam 2016.pdf

7.6 BCTC rieng da kiem toan nam 2016.pdf

Mau don tham du dau gia.doc

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Theo HNX