Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam sở hữu

Thứ 2, 24/09/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 8, văn phòng số L8-01-11+16 tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bên Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, ...
Vốn điều lệ: 12.355.229.040.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 14.497 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:     45.600.000 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h00 ngày 24/09/2018 đến 15h30 ngày 15/10/2018
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:     Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/10/2018
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:     15h30 ngày 22/10/2018
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:     Từ ngày 23/10/2018 đến 16 giờ ngày 29/10/2018
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:     Từ ngày 24/10/2018 đến ngày 29/10/2018
File đính kèm:

1. Giay chung nhan 50 chao ban co phieu EIB do UBCKNN cap.pdf

1. Quy che ban dau gia co phan_EIB.doc

10. Bao cao tai chinh hop nhat nam 2017 da KT cua EIB.pdf

11. Bao cao tai chinh rieng le nam 2017 da KT cua EIB.pdf

12. Bao cao tai chinh hop nhat 30.06.2018 cua EIB.pdf

13. Bao cao tai chinh rieng le 30.06.2018 cua MB.pdf

14. Xac nhan so huu co phan EIB cua VCB do EIB phat hanh.pdf

15. Dieu le cua EIB.pdf

16. Dieu le cua VCB.pdf

3. Ban cao bach chao ban ra cong chung co phieu EIB.pdf

4. Cong van 2706 chap thuan viec thoai von EIB cua NHNN.pdf

5. Nqhi quyet 290 phe duyet chao ban ra cong chung phan von cua VCB tai EIB.pdf

6. Giay DKKD cua EIB.pdf

7. Giay DKKD cua VCB_Giay phep DKKD lan 12 ban moi nhat.pdf

8. Bao cao tai chinh hop nhat nam 2016 da KT cua EIB.pdf

9. Bao cao tai chinh rieng le nam 2016 da KT cua EIB.pdf

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Theo VCBS