Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam sở hữu

Thứ 5, 09/08/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Tên doanh nghiệp đấu giá: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông
Địa chỉ: Số 45 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ...
Vốn điều lệ thực góp: 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đồng)
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 18.876 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:     1.476.124 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     0 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h00 ngày 09/08/2018 đến 15h30 ngày 29/08/2018
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:     Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/09/2018
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:     10h00 ngày 06/09/2018
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:     Từ ngày 07/09/2018 đến 16 giờ ngày 13/09/2018
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:     Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 13/09/2018
File đính kèm:

1. Quy che ban dau gia co phan_Ngan hang TMCP Phuong Dong.doc

2. Cong van 135 chap thuan chu truong cua NHNN.pdf

3. Giay chung nhan chao ban co phieu OCB do UBCKNN cap.pdf

4. Ban cao bach chao ban ra cong chung co phieu OCB.pdf

5. Nqhi quyet 292 phe duyet chao ban ra cong chung phan von cua VCB tai OCB.pdf

6. Giay DKKD cua OCB.pdf

7. Giay DKKD cua VCB_Giay phep DKKD lan 12_moi nhat.pdf

8. Bao cao tai chinh nam 2016 da KT cua OCB.pdf

9. Bao cao tai chinh hop nhat nam 2017 da KT cua OCB.pdf

10. Bao cao tai chinh rieng le nam 2017 da KT cua OCB.pdf

11. Bao cao tai chinh hop nhat Quy I.2018 cua OCB.pdf

12. Bao cao tai chinh hop nhat Quy I.2018 cua OCB.pdf

13. Giay chung nhan so huu co phan OCB cua VCB.pdf

14. Dieu le OCB.pdf

Don dang ky dau gia.zip

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Theo VCBS