Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi

Thứ 5, 09/08/2018

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi
Địa chỉ: Xóm Dân Chủ, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Ngành nghề kinh doanh: Trồng rừng và chăm sóc rừng ...
Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 18.500.000.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 12.500 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.781.200 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 943.500 cổ phần
Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 09/08/2018 đến 15h30 ngày 29/08/2018 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/09/2018
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08h30 ngày 06/09/2018
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/09/2018 đến 16 giờ ngày 15/09/2018
Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 13/09/2018
File đính kèm:

1. Quy che dau gia co phan_Lam nghiep NVT.doc

2. Ban CBTT Lam nghiep Nguyen Van Troi.pdf

3. Du thao Phuong an CPH NVT.pdf

4. QD phe duyet PA CPH.PDF

5. QD phe duyet GTDN.PDF

6. QD phe duyet PA su dung dat.PDF

7. Dieu le cty Ng van Troi.PDF

8. BCTC 2016.PDF

9. BCTC 2015.PDF

10. BCTC 2014 Cty NV Troi.PDF

Don dang ky dau gia IPO.zip

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Theo VCBS