Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Công nghệ Địa Vật Lý

Thứ 4, 04/01/2017

Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Công nghệ Địa Vật Lý trân trọng thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần như sau:

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần Công nghệ Địa Vật Lý

- Tổng số cổ phần chào bán: 151.900 cổ phần

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần

- Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia: 2 nhà đầu tư

Trong đó:

+ Tổ chức: 0 nhà đầu tư;

+ Cá nhân: 02 nhà đầu tư.

- Tổng khối lượng đăng ký mua: 303.800 cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02 nhà đầu tư

- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02 phiếu

- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 303.800 cổ phần

- Khối lượng cổ phần đặt mua cao nhất: 151.900 cổ phần

- Khối lượng cổ phần đặt mua thấp nhất: 151.900 cổ phần

- Giá đặt mua cao nhất: 10.200 đồng/cổ phần

- Giá đặt mua thấp nhất: 10.100 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công cao nhất: 10.200 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công thấp nhất: 10.200 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công bình quân: 10.200 đồng/cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 01 nhà đầu tư

Trong đó:

+ Tổ chức: 0 nhà đầu tư;

+ Cá nhân: 01 nhà đầu tư.

- Tổng số lượng cổ phần bán được: 151.900 cổ phần

- Tổng giá trị cổ phần bán được: 1.549.380.000 đồng

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/01/2017 đến ngày 17/01/2017

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS