Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Thứ 5, 30/08/2018

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam như sau: 

1. Tên doanh nghiệp đấu giá cổ phần: Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

2. Địa chỉ: Toà nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 14.046.058.000.000 đồng (Mười bốn nghìn không trăm bốn mươi sáu tỷ không trăm năm mươi tám triệu đồng)

4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 488.818.130 cổ phần

5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 42 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT                      Cá nhân: 40 NĐT

6. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.439.800 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 300.000 CP             Cá nhân: 5.139.800 CP

7. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 31/08/2018

8. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 05/09/2018

Theo VCBS