Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Quân đội

Thứ 3, 09/10/2018

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Quân Đội

3. Địa chỉ: Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

4. Vốn điều lệ thực góp: 21.604.513.810.000 đồng (Hai mươi mốt nghìn sáu trăm linh tư tỷ năm trăm mười ba triệu tám trăm mười nghìn đồng).

5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 53.400.000 cổ phần

6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 10 nhà đầu tư

Trong đó: Tổ chức:  5 nhà đầu tư                   Cá nhân: 5 nhà đầu tư

7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.934.000 cổ phần

Trong đó: Tổ chức:  4.800.000 cổ phần         Cá nhân:  1.134.000 cổ phần

8. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11/10/2018

9. Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ 30 phút ngày 15/10/2018

Theo VCBS