Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo kết quả đăng ký tham gia mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Công nghệ Địa Vật Lý

Thứ 6, 30/12/2016

Căn cứ Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Công nghệ Địa Vật Lý, nhà đầu tư được đăng ký tham gia mua cổ phần từ 9h00 ngày 05/12/2016 đến 15h30 ngày 30/12/2016. Kết quả đăng ký tham gia mua cổ phần của các nhà đầu tư cho đến hết 15h30 ngày 30/12/2016 như sau:

- Tổng số cổ phần chào bán: 151.900 cổ phần

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

- Giá khởi điểm: 10.100 đồng

- Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua: 02 nhà đầu tư

Trong đó:

- Nhà đầu tư cá nhân: 02 nhà đầu tư

- Nhà đầu tư tổ chức: 0 nhà đầu tư

Tổng khối lượng đăng ký mua: 151.900 cổ phần

Như vậy, theo quy định tại Điều 15 của Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Công nghệ Địa Vật Lý, VCBS xin thông báo buổi đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Công nghệ Địa Vật Lý đã đủ điều kiện để tiến hành; vì vậy VCBS sẽ tổ chức buổi đấu giá cả lô nêu trên vào 09h30 ngày 03/01/2017.

Trân trọng./.

Theo VCBS