Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo kết quả đấu giá quyền mua cổ phần Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Thứ 3, 22/05/2018

Ngày đấu giá: 22/05/2018

Tên tổ chức sở hữu quyền mua: Bộ Giao thông Vận tải

Tên doanh nghiệp phát hành quyền mua: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Số lượng quyền mua đưa ra đấu giá: 371.533.127 quyền mua

Giá khởi điểm: 6.026 đồng/ quyền mua

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 10 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 10 NĐT

Tổng khối lượng quyền mua đăng ký mua: 272.000 quyền mua

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 9 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 262.000 quyền mua

Khối lượng đặt cao nhất: 80.000 quyền mua

Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000 quyền mua

Giá đặt mua cao nhất: 6.026 đồng/ quyền mua

Giá đặt mua thấp nhất: 6.026 đồng/ quyền mua

Giá đấu thành công cao nhất: 6026 đồng/ quyền mua

Giá đấu thành công thấp nhất: 6.026 đồng/ quyền mua

Giá đấu thành công bình quân: 6.026 đồng/ quyền mua

Tổng số NĐT trúng giá:   9 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 9 NĐT

Tổng số lượng quyền mua bán được: 262.000 quyền mua

+ Số lượng quyền mua trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 quyền mua

Tổng giá trị quyền mua bán được: 1.578.812.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua quyền mua: Từ ngày 23/05/2018 đến 16h ngày 01/06/2018

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/05/2018 đến ngày 29/05/2018

Theo VCBS