Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam

Thứ 2, 21/05/2018

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam như sau:

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam

3. Địa chỉ: Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

4. Vốn điều lệ thực góp: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)

5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 10.500.000 cổ phần

6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 13 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT                      Cá nhân: 11 NĐT

7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 14.995.000 cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 11.000.000 CP         Cá nhân: 3.995.000 CP

8. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/05/2018

9. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 24/05/2018

Theo VCBS