Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị

Thứ 2, 30/09/2019

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị        

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị

Địa chỉ: 01 Phan Bội Châu, TP. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Vốn điều lệ thực góp: 84.000.000.000 đồng (Tám mươi tư tỷ đồng)

Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.400.000 cổ phần

Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 46 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 46 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.753.000 cổ phần

                 Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 3.753.000 CP

Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/10/2019

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 03/10/2019

Theo HNX

Tin mới cập nhật:

Các bài viết khác: