Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

QUY ĐỊNH MỚI CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ TNCN TỪ ĐẦU TƯ VỐN

Thứ 4, 11/11/2020

Kính gửi: Quý khách hàng,

Căn cứ:

- Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế;

- Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo tới Quý khách hàng quy định mới của cơ quan quản lý nhà nước về việc kê khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn. Cụ thể như sau:

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (“Nghị định 126”) quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế, trong đó có nội dung thay đổi về đối tượng phải kê khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn. Cụ thể, tại Khoản 5d Điều 7 Nghị định 126 quy định:

“d) Tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán; cá nhân được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn; cá nhân góp vốn bằng bất động sản, phần vốn góp, chứng khoán. Thời điểm khai thuế thay và nộp thuế thay được thực hiện khi cá nhân phát sinh chuyển nhượng chứng khoán cùng loại, chuyển nhượng vốn, rút vốn. Cụ thể như sau:

d.1) Đối với cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn khi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán cùng loại như sau: Đối với chứng khoán thông qua hệ thống giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán thì tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký, công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác danh mục đầu tư. Đối với chứng khoán không thông qua hệ thống giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán thì tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay như sau: chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán thì tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán; chứng khoán của công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông thì tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay là công ty chứng khoán được ủy quyền quản lý danh sách cổ đông; chứng khoán không thuộc trường hợp quy định nêu tại đoạn này thì tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay là tổ chức phát hành chứng khoán.”

Như vậy đã có sự thay đổi về đối tượng có trách nhiệm khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn từ cá nhân sang tổ chức so với Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013. Cụ thể:

- Công ty chứng khoán có trách nhiệm khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn thay cho NĐT mở tài khoản lưu ký tại Công ty chứng khoán trong các trường hợp:

+ Chứng khoán thông qua hệ thống giao dịch trên Sở giao dịch;

+ Chứng khoán không thông qua hệ thống giao dịch trên Sở giao dịch nhưng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán;

+ Chứng khoán không thông qua hệ thống giao dịch trên Sở giao dịch, chưa phải công ty đại chúng nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông;

- Các trường hợp khác thì tổ chức phát hành chứng khoán có trách nhiệm khai và nộp thuế thay cho cá nhân.

Hiệu lực áp dụng Nghị định 126: Từ ngày 05/12/2020.

Hiện VCBS đang thực hiện các bước chuẩn bị để triển khai quy định trên (bao gồm việc làm rõ một số nội dung với cơ quan quản lý nhà nước). VCBS sẽ thông báo kế hoạch triển khai cụ thể tới Quý khách hàng trong thời gian tới.

Trân trọng./.

Theo VCBS