Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRIỂN KHAI CHÍNH THỨC TĂNG ĐƠN VỊ GIAO DỊCH LÔ CHẴN

Thứ 5, 31/12/2020

Căn cứ công văn số 2155/SGDHCM-TV ngày 30/12/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về việc thử nghiệm và triển khai chính thức tăng đơn vị giao dịch lô chẵn (chi tiết).

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo về việc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM triển khai chính thức tăng đơn vị giao dịch lô chẵn. Cụ thể như sau:

Kể từ ngày 04/01/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sẽ áp dụng chính thức việc tăng đơn vị giao dịch lô chẵn từ 10 lên 100 đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF và chứng quyền có bảo đảm.

Trân trọng thông báo./.

Theo HSX