Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ

Thứ 4, 30/12/2020

Căn cứ:

- Thông báo bán tài sản thanh lý ngày 16/12/2020 về việc bán đấu giá 12 tài sản cố định đã qua sử dụng; Kết quả trúng đấu giá tại phiên đấu giá ngày 28/12/2020 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

- Quyết định số 573/QĐ-VCBS-KSNB ngày 28/12/2020 về việc phê duyệt nhà đầu tư trúng đấu giá mua tài sản thanh lý năm 2020 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã tổ chức thực hiện thành công cuộc đấu giá tài sản theo đúng quy trình và quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Tại phiên đấu giá ngày 28/12/2020, vào lúc bắt đầu lúc 09h30 phút, kết thúc lúc 10h15 phút, cuộc đấu giá đã được tổ chức thành công tại Phòng đấu giá của VCBS. Hội đồng đấu giá đã xác định được người trúng đấu giá là:

- Ông Nguyễn Văn Cảnh

- CMND: 001061010955

- Ngày cấp: 26/01/2018

- Nơi cấp: Hà Nội.

- Địa chỉ: Đông Hội – Đông Anh – Hà Nội.

- Giá đã trả là: 5.200.000 đồng (bằng chữ: Năm triệu hai trăm nghìn đồng./.)

VCBS thông báo đến tất cả các Nhà đầu tư được biết.

Trân trọng./.

Theo VCBS