Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU APROMACO_B_20_23_001 ÁP DỤNG CHO KỲ TRẢ LÃI NGÀY 21/04/2022

Thứ 5, 14/10/2021

Căn cứ:

- Các điều kiện và điều khoản trong Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu APROMACO_B_20_23_001 phát hành ngày 21/10/2020 (Mục 7.1 – Lãi suất);

- Căn cứ Thông báo về Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả lãi sau kỳ hạn 12 tháng bằng VND của các Ngân Hàng Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất (12/10/2021)

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) với tư cách Đại lý Đăng ký, Thanh toán và Quản lý chuyển nhượng xin thông báo lãi suất trái phiếu APROMACO_B_20_23_001 áp dụng cho kỳ trả lãi ngày 21/04/2022 là: 9.225 %/năm (Chín phẩy hai trăm hai mươi lăm phần trăm/ năm).

Trân trọng./.

Theo VCBS