Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU CEOVANDON_BOND_2020_1 KỲ TỪ 23/06/2022 ĐẾN 23/12/2022

Thứ 5, 16/06/2022

Căn cứ:

- Hợp đồng Đại lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng giữa Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du Lịch Vân Đồn (CEOVANDON) và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) ký ngày 08/06/2020;

- Các điều kiện và điều khoản trong Bản công bố thông tin Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du Lịch Vân Đồn (mã Trái phiếu: CEOVANDON_BOND_2020_1) phát hành ngày 23/06/2020 (Mục 7 – Lãi Trái phiếu);

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) với tư cách Đại lý Đăng ký, Lưu ký, Thanh toán và Quản lý chuyển nhượng xin thông báo lãi suất Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du Lịch Vân Đồn (mã Trái phiếu: CEOVANDON_BOND_2020_1) phát hành ngày 23/06/2020 áp dụng cho kỳ tính lãi 23/06/2022 – 23/12/2022 là: 9,25%/năm (Chín phẩy hai mươi lăm phần trăm).

Trân trọng./

Theo VCBS