Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU ECOPARK_BOND_2019_1 ÁP DỤNG CHO KỲ TRẢ LÃI NGÀY 28/02/2022

Thứ 2, 23/08/2021

Căn cứ:

- Các điều kiện và điều khoản trong Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu ECOPARK_BOND_2019_1 phát hành ngày 15/08/2019 (Mục 7 – Lãi suất);

- Căn cứ Thông báo về Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả lãi sau kỳ hạn 12 tháng bằng VND của các Ngân Hàng Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất (19/08/2021).

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) với tư cách Đại lý Đăng ký, Thanh toán và Quản lý chuyển nhượng xin thông báo lãi suất trái phiếu ECOPARK_BOND_2019_1 áp dụng cho kỳ trả lãi ngày 28/02/2022 là: 8.725 %/năm (Tám phẩy bảy hai lăm phần trăm/ năm).

Trân trọng./.

Theo VCBS