Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU VCB_BOND_CC_2016 ÁP DỤNG CHO KỲ TÍNH LÃI 25/11/2020 – 25/11/2021

Thứ 4, 18/11/2020

Căn cứ:

- Các điều kiện và điều khoản trong Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu VCB_BOND_CC_2016 phát hành ngày 18/10/2016 (Mục 3 – Lãi suất và Lãi trái phiếu);

- Căn cứ Thông báo về Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả lãi sau kỳ hạn 12 tháng bằng VND của các Ngân Hàng Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất (16/11/2020)

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) với tư cách Đại lý Đăng ký, Thanh toán và Quản lý chuyển nhượng xin THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU VCB_BOND_CC_2016 ÁP DỤNG CHO KỲ TÍNH LÃI 25/11/2020 – 25/11/2021 là: 6.8%/năm (Sáu phẩy tám phần trăm/ năm).

Trân trọng./.

Theo VCBS