Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU VCBS_BOND_2017_01 CHO KỲ TÍNH LÃI 15/02/2018-15/08/2018

Thứ 4, 21/02/2018

Căn cứ:

- Các điều kiện và điều khoản trong Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu VCBS_BOND_2017_01 ngày 25/01/2017(Mục 3.5 – Lãi suất);

- Căn cứ Thông báo về Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả lãi sau kỳ hạn 12 tháng bằng VND của SGD – Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN tại thời điểm 11:00 sáng ngày xác định lãi suất (13/02/2018).

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin thông báo lãi suất trái phiếu VCBS_BOND_2017_01 áp dụng cho kỳ tính lãi 15/02/2018 – 15/08/2018 là: 7.4 %/năm (Bảy phẩy bốn phần trăm./.).

Trân trọng./.

Theo VCBS