Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO VỀ CÁC QUY ĐỊNH SẢN PHẨM GIAO DỊCH KÝ QUỸ TẠI VCBS

Thứ 2, 06/08/2018

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin thông báo về các quy định sản phẩm Giao dịch ký quỹ tại VCBS, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được sử dụng sản phẩm: Khách hàng đã ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại VCBS.

2. Quy định thanh toán hàng ngày:

- Khách hàng được thanh toán tiền lãi VM vào tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh chậm nhất vào ngày giao dịch kế tiếp.        

- Khách hàng có nghĩa vụ đảm bảo số dư tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh đủ để thanh toán giá các nghĩa vụ bao gồm lỗ VM, phí, thuế phát sinh trong ngày trong thời gian quy định. Trường hợp khách hàng không đảm bảo số dư thanh toán các nghĩa vụ, Khách hàng sẽ chịu lãi chậm thanh toán theo quy định của VCBS trong từng thời kỳ.

3. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: Theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

4. Tỷ lệ ký quỹ tối thiểu bằng tiền: 100%

5. Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ:

- Tỷ lệ an toàn: 70%

- Tỷ lệ xử lý: 90%

6. Công thức tính tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ:

R = (Giá trị ký quỹ ban đầu+ |lỗ VM|)/(Tiền ký quỹ+Tiền tại CTCK-Phí,thuế-Các nghĩa vụ khác của KH với VCBS)

Trân trọng thông báo./.          

Theo VCBS