Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH NĂM 2017

Thứ 5, 01/03/2018

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017. 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: 

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017

Trân trọng./.

Theo VCBS