Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017

Thứ 5, 20/04/2017

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng công bố Báo cáo tài chính, Giải trình KQKD và Thuyết minh BCTC Quý I năm 2017.

Nội dung chi tiết: 

- Báo cáo tài chính Quý I năm 2017

- Giải trình về Kết quả kinh doanh Quý I năm 2017

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Quý I năm 2017

Trân trọng./.

Theo VCBS