Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2019

Thứ 2, 09/03/2020

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Nội dung chi tiết:

1. Toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Trân trọng./.

Theo VCBS