Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thứ 3, 09/04/2019

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2018.

Nội dung Báo cáo thường niên VCBS năm 2018: xem tại đây.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS