Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2020 VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH TẠI NGÀY 30.06.2020 ĐÃ XOÁT XÉT

Thứ 6, 07/08/2020

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2020 đã soát xét.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

 

Theo VCBS