Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Thứ 4, 22/06/2022

Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-VCB-TCĐT ngày 21/06/2022 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Chứng khoánTMCP Ngoại thương Việt Nam về việc bổ nhiệm lại cán bộ (chi tiết).

VCBS trân trọng thông báo ông Phạm Kim Ngọc được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kể từ ngày 01/07/2022.

Trân trọng./.

Theo VCBS