Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Thứ 5, 24/05/2018

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng công bố Điều lệ được phê duyệt theo Nghị quyết số 222/NQ-VCB-HĐQT ngày 22/05/2018 của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Nội dung: Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Trân trọng./.

 

Theo VCBS