Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU ALS_BOND_2016

Thứ 6, 28/12/2018

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ Đại lý Quản lý Danh sách Người sở hữu Trái phiếu, Trung gian chuyển nhượng và Đại lý Thanh toán Trái phiếu số 16/2016/ALS_VCBS ngày 27/06/2016 giữa Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (“VCBS”) và Công ty Cổ phần Logistics Hàng Không (“ALS”).

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) với tư cách là Đại lý Đăng ký lưu ký, Thanh toán và Quản lý chuyển nhượng trái phiếu ALS_BOND_2016 của Công ty Cổ phần Logistics Hàng Không, xin thông báo tới Quý Khách hàng lãi suất của Trái phiếu Công ty Cổ phần Logistics Hàng Không phát hành ngày 27/06/2016 áp dụng cho kỳ trả lãi ngày 27/06/2019 là: 9.825%/năm (Chín phẩy tám trăm hai mươi lăm phần trăm./.).

Trân trọng./.

Theo VCBS