Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU VCB_BOND_RL06_2018_24

Thứ 3, 24/12/2019

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng giữa Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) số 02/2018/VCB-VCBS ký ngày 18/10/2018;

Các điều kiện và điều khoản trong Bản công bố thông tin Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam năm 2018 (mã Trái phiếu: VCB_BOND_RL06_2018_24) phát hành ngày 28/12/2018 (Mục 6 – Tiền lãi và lãi suất Trái phiếu);

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) với tư cách Đại lý Đăng ký, Thanh toán và Quản lý chuyển nhượng xin thông báo lãi suất Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam năm 2018 (mã Trái phiếu: VCB_BOND_RL06_2018_24) phát hành ngày 28/12/2018áp dụng cho kỳ tính lãi 28/12/2019 – 28/12/2020 là: 7.5%/năm (Bảy phẩy năm phần trăm).

Trân trọng./.

Theo VCBS