Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU VCBS_BOND_2017_02 CHO KỲ TÍNH LÃI 03/01/2019 – 03/07/2019

Thứ 6, 04/01/2019

Căn cứ:

- Các điều kiện và điều khoản trong Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu VCBS_BOND_2017_02 ngày 26/05/2017(Mục 3.5 – Lãi suất);

- Căn cứ Thông báo về Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả lãi sau kỳ hạn 12 tháng bằng VND của SGD – Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN tại thời điểm 11:00 sáng ngày xác định lãi suất (03/01/2019).

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin thông báo lãi suất trái phiếu VCBS_BOND_2017_02 áp dụng cho kỳ tính lãi 03/01/2019 – 03/07/2019 là: 7.8 %/năm (Bảy phẩy tám phần trăm./.).

Trân trọng./.

Theo VCBS