Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU VCBS_BOND_2017_02 CHO KỲ TÍNH LÃI 03/07/2018 - 03/01/2019

Thứ 4, 04/07/2018

Căn cứ:

- Các điều kiện và điều khoản trong Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu VCBS_BOND_2017_02 ngày 26/05/2017(Mục 3.5 – Lãi suất);

- Căn cứ Thông báo về Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả lãi sau kỳ hạn 12 tháng bằng VND của SGD – Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN tại thời điểm 11:00 sáng ngày xác định lãi suất (03/07/2018).

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin thông báo lãi suất trái phiếu VCBS_BOND_2017_02 áp dụng cho kỳ tính lãi 03/07/2018 – 03/01/2019 là: 7.4 %/năm (Bảy phẩy tư phần trăm./.).

Trân trọng./.

Theo VCBS