Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU VCBS_BOND_2019_01 ÁP DỤNG CHO KỲ TÍNH LÃI 06/05/2020 - 06/11/2020

Thứ 5, 07/05/2020

Căn cứ:

Các điều kiện và điều khoản trong Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu VCBS_BOND_2019_01 ngày 23/10/2019;

Căn cứ Thông báo về Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Việt Nam Đồng ( trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN tại thời điểm 11:00 sáng ngày xác định lãi suất (06/05/2020).

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin thông báo lãi suất trái phiếu VCBS_BOND_2019_01 áp dụng cho kỳ tính lãi 06/05/2020 – 06/11/2020 là: 8.2 %/năm (Tám phẩy hai phần trăm./.).

Trân trọng./.

Theo VCBS