Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH TRẢ LÃI TRÁI PHIẾU VCBS_BOND_2017_02 KỲ 03/01/2018 - 03/07/2018

Thứ 2, 25/06/2018

THÔNG BÁO

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu VCBS_BOND_2017_02 cho các Trái chủ, Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam xin thông báo về việc ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng trái phiếu cụ thể như sau :

1. Trái phiếu ngừng chuyển nhượng :  

- Tên trái phiếu: Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

                            (Phát hành ngày 03/07/2017, tổng mệnh giá 183 tỷ VNĐ)

- Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm

- Ngày phát hành trái phiếu: 03/07/2017

- Ngày đến hạn thanh toán nợ gốc: 03/07/2019

- Hình thức trái phiếu: Ghi sổ

- Lãi suất trái phiếu cho kỳ trả lãi ngày 03/07/2018: 7.5 %/năm                                  

2. Ngày khoá sổ (chốt danh sách trái chủ) và thanh toán trái tức:          

- Ngày chốt danh sách trái chủ: 28/06/2018

- Ngày thanh toán trái tức: 03/07/2018.

3. Thời gian ngừng chuyển nhượng:

VCBS sẽ ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng Trái phiếu Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam ngày 28/06/2018.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS