Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO NGÀY TRẢ LÃI TRÁI PHIẾU VCB_BOND_RL06_2018_19

Thứ 2, 02/12/2019

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng giữa Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) số 02/2018/VCB-VCBS ký ngày 18/10/2018;

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam năm 2018 (mã Trái phiếu: VCB_BOND_RL06_2018_19) phát hành ngày 14/12/2018 cho các Trái chủ, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin thông báo về ngày chốt danh sách, ngày thanh toán và ngày tạm ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng Trái phiếu cụ thể như sau :

1. Trái phiếu ngừng chuyển nhượng :     

-  Tên Trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam năm 2018

    (Phát hành ngày 14/12/2018, tổng mệnh giá 21,4 tỷ)

-  Mã Trái phiếu: VCB_BOND_RL06_2018_19

-  Kỳ hạn Trái phiếu: 06 năm

-  Ngày Phát Hành Trái phiếu: 14/12/2018

-  Ngày Đáo Hạn Trái phiếu: 14/12/2024

-  Hình thức Trái phiếu: Ghi sổ

-  Lãi suất Trái phiếu cho kỳ trả lãi 14/12/2019: 7.525%/năm                              

2. Ngày chốt danh sách Trái chủ và thanh toán trái tức:           

-  Ngày Khóa Sổ: 05/12/2019

-  Ngày đến hạn thanh toán trái tức: 16/12/2019 (Do ngày 14/12/2019 là ngày nghỉ

3.   Thời gian ngừng nhận chuyển nhượng :

VCBS sẽ ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam năm 2018 (mã Trái phiếu:VCB_BOND_RL06_2018_19) phát hành ngày 14/12/2018 vào ngày 06/12/2019.

Trân trọng thông báo./

Theo VCBS