Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO TẠM NGỪNG NHẬN HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG TRÁI PHIẾU VCB_BOND_CC_2016

Thứ 2, 04/11/2019

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng giữa Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) ký ngày 13/09/2016.

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm 2016 phát hành ngày 25/11/2016, Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) với tư cách Đại Lý Đăng Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng xin thông báo về việc tạm ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng trái phiếu cụ thể như sau:

1.  Trái phiếu tạm thời ngừng chuyển nhượng:        

- Tên trái phiếu: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Năm 2016

   (Phát hành ngày 25/11/2016, tổng mệnh giá 2.000 tỷ VNĐ)

- Mã trái phiếu: VCB_BOND_CC_2016

- Kỳ hạn trái phiếu: 10 năm

- Ngày phát hành trái phiếu: 25/11/2016

- Ngày đáo hạn: 25/11/2026

- Hình thức trái phiếu: Ghi sổ

- Lãi suất trái phiếu cho kỳ trả lãi 25/11/2018: 7.775%/năm                        

2.  Ngày đăng ký cuối cùng và thanh toán trái tức:   

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2019

- Ngày thanh toán trái tức: 25/11/2019

3.  Thời gian tạm ngừng nhận chuyển nhượng :

VCBS sẽ ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam năm 2016 phát hành ngày 25/11/2016 vào ngày 15/11/2019.

Trân trọng ./.

Theo VCBS