Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS: THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN CÔNG TY DƯỢC DANAPHA

Thứ 4, 10/05/2017

Căn cứ Điều 7, Điều lệ Công ty cổ phần Dược Danapha đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Danapha (sau đây gọi tắt là “Công ty”) xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông như sau:

1. Thay đổi hình thức Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:

Nhằm cập nhập lại hình ảnh nhận diện thương hiệu của Công ty, cũng như phù hợp với các yêu cầu về quản lý cổ phần và cổ đông, Công ty thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (GCNSHCP) từ ngày 10/05/2017.

2. Thời gian thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:

Kể từ ngày 10/05/2017 đến ngày 24/05/2017 Công ty sẽ tiến hành thu hồi lại toàn bộ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cũ đã phát cho cổ đông để thay thế bằng việc cấp GCNSHCP mới.

Kể từ ngày 25/05/2017, Mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cũ sẽ không còn giá trị sử dụng.

3. Thủ tục chuyển đổi: Để thực hiện thủ tục thay đổi Cổ đông cần mang theo:

- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cũ (trường hợp cổ đông đã nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần).

- Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân), Giấy giới thiệu (đối với cổ đông là tổ chức).

- Trường hợp ủy quyền nhận thay, văn bản ủy quyền phải có xác nhận của chính quyền địa phương.

4. Địa điểm nhận GCNSHCP:

- Cổ đông nhận tại Bộ phận quản lý cổ đông (Phòng Đầu tư/NXK) của Công ty – Địa chỉ : 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng. - Điện thoại liên hệ: 0236.3760123/0913.412797.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS