Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO VỀ CÁC LOẠI PHÍ NỘP SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ TRUNG TÂM LƯU KÝ TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Thứ 5, 14/02/2019

Kính gửi Quý khách hàng,

Theo thông tư số 127/2018/TT-BTC về Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Từ ngày 15/02/2019, khi Quý khách hàng giao dịch chứng khoán phái sinh sẽ thanh toán các loại phí trả cho SGDCK và VSD (ngoài phí giao dịch theo Quy định của VCBS). Cụ thể như sau:

Loại phí

Mức phí

Đặc trưng

Phí giao dịch (trả SGDCK)

- HĐTL chỉ số: 3.000 đồng/HĐ

- HĐTL TPCP: 5.000 đồng/HĐ

Phí được thu cùng với phí giao dịch của VCBS trên mỗi đơn vị hợp đồng khớp lệnh

Phí quản lý vị thế (trả VSD)

3.000 đồng/HĐ/ngày

- Phí được thu vào cuối ngày khi khách hàng nắm giữ vị thế qua đêm

- Phí được tính cả trong ngày nghỉ

Phí quản lý tài sản ký quỹ (trả VSD)

0,003% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ/ tài khoản/ tháng (tối đa không quá 2.000.000 đồng/tài khoản/tháng, tối thiểu 400.000 đồng/tài khoản/tháng)

- Phí được thu vào cuối tháng khi khách hàng phát sinh số dư tài sản ký quỹ lũy kế cuối các ngày trong tháng

- Nếu khách hàng đồng thời nộp và rút hết tiền ký quỹ thành công trong ngày, tương ứng số dư tài sản ký quỹ cuối ngày = 0 thì phí quản lý tài sản lý quỹ sẽ không phát sinh trong ngày đó

- Để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán phí, trong trường hợp tài khoản của Khách hàng dự kiến phát sinh phí quản lý tài sản ký quỹ trong tháng, số tiền trên tài khoản của Khách hàng sẽ tạm giữ tối thiểu 400.000 VND.

*Lưu ý: Tại thời điểm thu các loại phí nói trên, nếu tài khoản giao dịch phái sinh tại VCBS của Khách hàng không đủ số dư thì nghĩa vụ phí sẽ chuyển thành phạt chậm thanh toán và tính vào tỷ lệ tài khoản của khách hàng.

Theo VCBS